REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PAUKA CHMIELEWSKA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy Pauka Chmielewska, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.pauka.pl, dalej strona internetowa, prowadzony jest przez:
 2. Pracownia Paulina Chmielewska NIP: 6792983724, Kamedulska 17d, 30-252 Kraków, Małopolskie, Polska
 3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez adres email: sukienki@pauka.pl lub telefon 694334604
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 5. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 6. W Sklepie sprzedawane są wyłącznie towary wolne od wiadomych wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na teren Polski.
 7. Sklep przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z usług Sklepu jest dostęp przez Usługobiorcę/Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz sieci Internet.
II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej pauka.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym następującym po danym dniu wolnym.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  dodanie do koszyka produktu,
  b.wybór rodzaju dostawy,
  c.wybór rodzaju płatności,
  d.złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Złóż zamówienie”.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, dalej potwierdzenie, zawierającą min. numer zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu zamówienia adres email. Przedmiotowe potwierdzenie jest gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu.
 4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 5. Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w złożonym zamówieniu lub wycofania zamówienia poprzez kontakt ze Sklepem drogą elektroniczną (sukienki@pauka.pl) do momentu otrzymania drogą elektroniczną informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 6. W przypadku gdy towar jest niedostępny Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową, a także o jego prawie do odstąpienia od umowy.

III. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich.
 2. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany w trakcie składania zamówienia.
 3. Cena podana w Sklepie przy każdym towarze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia i są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
IV. FORMY PŁATNOŚCI
 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione towary, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w punkcie II. 3 poprzez przelew środków na konto bankowe Sklepu:
  Nr rachunku: 13 1160 2202 0000 0005 1638 7927
  Bank: MILLENIUM BANK
  bądź też przy potwierdzaniu zamówienia poprzez inne dostępne na stronie Sklepu kanały płatności.
 2. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone kartą za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Stripe, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: www.Stripe.com, oraz przez Polskie przelewy za pośrednictwem „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531

 3. Termin płatności to 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia. Po upływie tego terminu rezerwacja towarów będzie anulowana.
V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za zamówione towary lub otrzymaniu potwierdzenia pozytywnego zakończenia płatności w przypadku wyboru innego niż przelew tradycyjny sposobu płatności.
 2. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty.
 3. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem:
  paczki kurierskiej, paczkomatu, poczty polskiej
 4. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej zwyczajowo zostają wysyłane we wtorki i w czwartki.
 5. Za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
VI. REKLAMACJE
 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą z 27.06.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) lub zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny. W świetle tej ustawy, przez 2 lata od daty sprzedaży Sklep Pauka Chmielewska odpowiada za zapewnienie zgodności towaru z umową, czyli odpowiada za uszkodzenia towaru nie wynikające z winy Klienta.
 2. Reklamacji można dokonać, po uprzednim poinformowaniu e-mail, bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy lub poprzez odesłanie towaru na adres Sprzedawcy: Paulina Chmielewska, ul. Kamedulska 17d, 30-252 Kraków, tel 694334604
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 10 dni od daty doręczenia reklamowanego towaru do siedziby Sprzedawcy

VII. WYMIANA TOWARU

 1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru w ciągu 10 dni od daty jego dostarczenia, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, że towar mu nie odpowiada. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny.
 2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej (sukienki@pauka.pl) oraz odesłanie towaru na adres wskazany w odpowiedzi na zgłoszenie.
 3. W przypadku gdy wybrany przez Klienta towar w ramach wymiany będzie niedostępny Sklep poinformuje Klienta o tym fakcie drogą elektroniczną, poprzez adres email wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

  1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://uokik.gov.pl/download.php?id=1216 lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
  4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
  6. Towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie w stanie niezmienionym.
  7. Konsument ma obowiązek zapakować zwracany towar w sposób, który uniemożliwi jego zniszczenie podczas przesyłki.
  8. Zwrotu towaru można dokonać bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy lub poprzez odesłanie towaru na adres Sprzedawcy:
   Paulina Chmielewska, ul. Kamedulska 17d, 30-252 Kraków, tel 694334604, w związku z dużą zawodnością Poczty Polskiej oraz notorycznym niedostarczaniem paczek przez tą firmę przewozową Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za powrót wysłanej do Sprzedawcy Paczki w ten sposób do nadawcy
  9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  10. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko zwłaszcza w związku z dużą zawodnością Poczty Polskiej oraz notorycznym niedostarczaniem paczek przez tą firmę przewozową Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za powrót wysłanej do Sprzedawcy Paczki w ten sposób do nadawcy
  11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  12. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
  13. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  14. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  15. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku „O ochroni danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
  2. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, dane będą przetwarzane przez Pracownia Paulina Chmielewska w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

  X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
  3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
  4. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę. Jeżeli do Klienta dotrze przesyłka z uszkodzonym opakowaniem wskazującym na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.
  5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17.08.2021 roku.